Säännöt

Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta

Tehtävät

 • Toimia opiskelija-asukkaiden yhteistyöfoorumina
 • Ajatusten ja kokemusten vaihto
 • Ottaa tarvittaessa kantaa opiskelija-asumiseen liittyviin kysymyksiin
 • Valvoo opiskelija-asukkaiden etuja

Edustus

 • 1 jäsen per alkava 1000 asuntopaikkaa, mutta kuitenkin max 3 asukasedustajaa
 • Varaedustajia voi olla korkeintaan yhtä monta kuin asumisyhteisöllä on varsinaisia SOANK-edustajia. Varsinaisen SOANK-edustajan ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, kuka tahansa asumisyhteisön nimeämistä varaedustajista voi osallistua hänen puolestaan. Varaedustajien valinta ei ole pakollista.
 • Mikäli asumisyhteisöstä ei voida lähettää kokoukseen nimettyä SOANK-edustajaa, asumisyhteisö voi lähettää muun edustajan, jolle voidaan myöntää läsnäolo- ja puheoikeus

Kokousten / tapaamisten koollekutsuminen

 • Kutsut 1kk etukäteen säätiöihin sekä jäsenille sähköpostitse. Järjestävä taho hoitaa kutsut.
 • Ohjelma 2 viikkoa etukäteen: tapaamisen ohjelma, ilmoittautumismenettely, osallistumismaksut, aikataulut
 • Ilmoittautumiset suoraan järjestävään tahoon. Ilmoittautumiset tulee tehdä määräaikaan mennessä.
 • Puheenjohtaja toimittaa esityslistan 2 viikkoa ennen sähköpostitse
 • Tapaamisen ohjelman päättää järjestävä taho
 • Tapaamisten määrä ja jaksotus: tarpeen mukaan 2-4 tapaamista vuodessa, kuitenkin niin, että yksi kokous järjestetään viimeistään
  huhtikuun loppuun mennessä ja toinen marraskuun loppuun mennessä.
 • Kevätkokouksessa asialistalla puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja valinta sekä edellisen vuoden toimintakertomus
 • Syyskokouksessa toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

Puheenjohtaja

 • Kokousten valmistelu ja esityslistojen toimittaminen
 • Toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen valmistelu
 • Yhteydenpito SOA:an
 • Nimenkirjoitusoikeus

Sihteeri

 • Kirjoittaa pöytäkirjat
 • Toimittaa pöytäkirjat sähköpostitse SOANK:n jäsenille

Osallistumismaksut

 • Järjestävä taho voi kerätä osallistumismaksua perustellusti.

Kaikkien mukana olevien tahojen tulee hyväksyä yhteiset menettelytavat.