Asukasdemokratia

kokous

Vuokra-asujan tietopaketti asukastoimintaan osallistumisesta ja yhteishallinnosta

Taustaa

Vuodesta 1991 asti on lailla säädetty asukasdemokratiasta valtion lainoittamissa vuokrataloyhtiöissä. Tämä koskee siis muun muassa kaikkia opiskelija-asuntosäätiöitä. Laki määrää tiettyjä velvollisuuksia vuokranantajalle ja antaa vapaaehtoisen mahdollisuuden asukkaille osallistua asumista koskevaan päätöksentekoon. Vuokralaisten osallistuminen lisää asumistyytyväisyyttä ja ehkäisee kiistoja vuokralaisten ja vuokranantajan välillä. (Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649, 1§ & 2§)

Asukkaiden kokous ja asukastoimikunta

Laki antaa vuokralaisille oikeuden ottaa osaa päätösten valmisteluun, tekoon ja toteuttamisen seurantaan. Tätä varten laki velvoittaa pitämään vähintään kerran vuodessa asukkaiden kokouksen. Kokouksen kutsuu koolle asukastoimikunta tai sen puuttuessa omistaja. (3§ & 4§)

 

Asukkaiden kokous voi valita asukastoimikunnan. Sen tehtävänä on osallistua talousarvion laatimiseen ja vuokranmääritykseen, vaikuttaa korjauksiin, rahoitussuunnitelmiin, ottaa kantaa huoltoon ja ylläpitoon liittyviin asioihin, päättää järjestyssääntöjen sisällöstä sekä päättää muun muassa saunavuorojen ja muiden vastaavien jakoperiaatteista. Asukastoimikunta voi toimia riitatilanteissa sovittelijana ja järjestää asukkaille yhteistä toimintaa. Asukastoimikunnalla ja asukkaiden kokouksella on oikeus saada tietoa vuokranantajalta vuokranmääräytymiseen liittyviä talouteen liittyviä tietoja. (7§ & 10§)

 

Asukkaiden edustus vuokranantajan toimielimissä

Asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä ehdokkaita omistajayhteisön hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen. Asukkaiden kokouksella on myös oikeus valita valvoja seuraamaan taloutta ja hallintoa, tai sillä voi olla oikeus nimetä yksi tilintarkastaja.(12§ & 14§)

 

Asukastoimikuntien yhteistyöelimet

Asukastoimikuntaa ei ole pakko perustaa, vaan sen tehtävät voivat hoitaa asukkaiden kokous, omistajayhteisön tai hallitus, muu vastaava toimielin tai luottamushenkilö. Jos saman omistajayhteisön alaisuudessa on useita asukastoimikuntia, voidaan niille perustaa yhteistyöelin.(15§ & 16§)

 

Jos omistajayhteisö laiminlyö laissa asetettuja tehtäviä, voidaan sitä rangaista tai asettaa uhkasakko tehtävien hoitamiseksi. Asukkailla taas ei ole velvollisuuksia, vaan kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.(18§)

 

Lain tiivistelmä: SOANK.

Kokonaisuudessaan laki yhteishallinnosta vuokrataloissa on luettavissa Finlex-palvelusta (www.finlex.fi). www.ara.fi